DANH MỤC

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC SỰ KIỆN » Tin tức nhà trường

Liên hệ VNOMEDIA

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án " Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025""

Thứ ba - 27/11/2018 21:48 | Số lượt xem: 83
ỦY BAN NHÂN DÂN TP HÀ TĨNH
TRƯỜNG TH THẠCH LINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:   /KH-THTL                                                               Thạch Linh, ngày 05 tháng  11  năm 2018
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG ĐẾN NĂM 2025
 
 
I. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Thực hiện Quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đôi với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025”, thực hiện công văn số 1645/ KH- SGDĐT ngày 22/10/2018 của Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh và công văn số 583/KH-PGDĐT  ngày 29 tháng 10 năm 2018 của phòng Giáo dục – Đào tạo về kế hoạch triển khai thực hiện đề án, Trường tiểu học Thạch Linh xây dựng kế hoạch như sau:
II.MỤC TIỂU

 1. Mục tiêu chung:
- Tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng nhắm nâng cao năng lực, kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin trên môi trường mạng đảm bảo đúng quy định, lành mạnh, hữu ích.
- Giảm thiểu tác động của những thông tin độc hại, sai trái trên môi trường: mạng đối với học sinh.

 1. Mục tiêu cụ thể:
- Đến năm 2021, trường tổ chức tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn học sinh khai thác, sử dụng thông tin trên môi trường mạng đúng quy định, phục vụ việc nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh.
- Thiết lập mạng lưới thông tin giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng từ trường học đến gia đình học sinh.
- Đến năm 2021, trường xây dựng được đội ngũ cán bộ, giáo viên, cộng tác viên để quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng.
- Đến năm 2021, có 100% cán bộ, nhà giáo, cộng tác viên làm công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đôi với học sinh và đội ngũ quản trị các Website, diễn đàn, mạng xã hội của các trường được bôi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

 1. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
 1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua môi trường mạng
 1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục:
 • Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương, chính sách mới của ngành Giáo dục và địa phương liên quan đến học sinh.
 • Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng Internet, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet.
- Các văn bản chỉ đạo, quy chế, quy định và các hoạt động của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo, Sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn, Phòng Giáo dục - Đào tạo về công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác học sinh tập trung vào các vấn đề: Đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chủ quyền biên giới, hải đảo; Giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sông: Văn hóa ứng xử trong trường học và văn hóa ứng xử trên môi trường mạng: Chế độ chính sách đối với học sinh; Kỹ năng nghề nghiệp, việc làm, khởi mg Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường: Hoạt động Đoàn, Đội...
- Phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học, gương người tốt, việc tốt trong ngành Giáo dục và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tấm gương học sinh tiêu biểu, xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện.
- Các chuyên đề giáo dục chính trị tư tưởng theo chỉ đạo, định hướng của các bộ, ban, ngành ở Trung ương, Bộ GD&ĐT và của địa phương nhăm nâng cao nhận thức của học sinh đấu tranh phòng chống âm mưu ““Diễn biến hòa bình”, phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc, thông tin kích động, lôi kéo học sinh, sinh tham gia hoạt động chông phá Đảng và Nhà nước của các thê lực thù địch.
- Giáo dục nâng cao nhận thức, điều chỉnh hành vi tương tác của học sinh trên môi trường mạng: hướng dẫn, cung cấp kiến thức, trang bị kỹ năng sử dụng, khai thác, tiếp cận thông tin trên Internet, mạng xã hội và các loại hình tuyền thông khác đúng quy định, phục vụ nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh, thiết thực, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại học sinh trên môi trường mạng.
- Tuyên truyền, giáo dục học sinh về văn hóa ứng xử trên môi trường mạng.

 1. Các hình thức tuyên truyền, giáo dục:
- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, hình ảnh, video clip tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đôi với học sinh trên mạng xã hội, Website trường.
- Tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị cho học sinh thông qua các diễn đàn trên Internet, mạng nội bộ, trang thông tin (Fanpage), nhóm (Group, Confession) trên mạng xã hội.
- Tổng hợp các bài viết, hình ảnh, thông tin tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng từ nguồn tin chính thống.
- Tuyên truyền, giáo dục thông qua Email, điện thoại, tin nhắn viễn thông.
- Các hình thức tuyên truyền, giáo dục khác thông qua môi trường mạng.
2.Phát triển và quản lý các trang thông tin giáo dục chính trị tư tướng đối với học sinh trên môi trường mạng
 a) Xây dựng, hoàn thiện các trang thông tin, phần mềm quản lý:
- Hoàn thiện các Website của trường theo hướng có diễn đàn trên mạng Internet dành cho học sinh.
- Cung cấp cho học sinh tài khoản Email và tài khoản để truy cập, đăng nhập vào hệ thống mạng nội bộ của trường (phần mềm SMAS).
- Xây dựng và phát triển các trang thông tin, nhóm trên mạng xã hội cho học sinh tại các trường; kết nối thông tin tuyên truyền, giáo dục giữa trang thông tin của nhà trường với các trang thông tin của các phòng, ban, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các nhóm, diễn đàn trên mạng xã hội có số đông học sinh của nhà trường thamgia.
- Phát triển các trang thông tin của trường và các nhóm trên mạng xã hội, nhóm Email tập hợp các trang thông tin cá nhân và Email của cán bộ làm công tác giáo dục chính trị và công tác HS toàn tỉnh để tạo thành mạng lưới kết nối thông tin giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh thông qua Internet và mạng xã hội từ trường học.
- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin liên lạc giữa các trường với học sinh và gia đình học sinh thông qua Internet, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác như: Email, điện thoại, tin nhắn viễn thông (số liên lạc điện tử)....

 1. Xây dựng, hoàn thiện văn bản, cơ chế quản lý:
 • Có các biện pháp khuyến khích học sinh tham gia, tương tác, theo dõi các diễn đàn trên Internet, các trang thông tin, nhóm trên mạng xã hội do các trường, quản lý và thường xuyên sử dụng email cá nhân do nhà trường cung cấp để tiếp nhận, trao đổi thông tin với cán bộ, nhà giáo trong trường.
 • Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong trường và các cơ quan chức năng, gia đình học sinh đề năm bắt tình hình tư tưởng của học sinh trên môi trường mạng, kịp thời xử lý các vấn đê phát sinh.
 • Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các trường với các cơ quan chức năng, các chuyên gia công nghệ thông tin đê thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin, phòng ngừa, ngăn chặn các website, trang thông tin giả mạo.
 1. Xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng
 1. Chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ cộng tác viên:
 • Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, của học sinh trên môi trường mạng; tham mưu xử lý theo thâm quyên những vướng mắc, phản ánh, kiên nghị của học sinh.
 • Xây dựng, nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng: tổ chức viết bài, hình ảnh, video clip, chia sẻ, bình luận nhằm định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận của học sinh đối với các chủ trương, chính sách của ngành Giáo dục.
 • Phối hợp tổ chức nghiên cứu, đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc, kích động, thù địch, góp phần bảo vệ chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ uy tín của ngành Giáo dục.
 1. Tổ chức hoạt động:
 • Xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên bao gồm đại diện các tổ chuyên môn, tổ chức Đoàn, Đội, nhà giáo chủ nhiệm lớp, và một số nhà giáo, học sinh; mời đại diện một số cơ quan chức năng liên quan ở địa phương như Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên,…
 • Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đội ngũ cộng tác viên thuộc phạm vi quản lý.
 1. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhà giáo, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng
 • Cung cấp tài liệu bồi dưỡng, tập huấn công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng dành cho cán bộ, nhà giáo, cộng tác viên; tài liệu hướng dẫn kỹ năng sử dụng, khai thác, tiếp cận thông tin trên Internet, mạng xã hội dành cho học sinh.
 • Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, viết bài, tuyên truyền, định hướng cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, cộng tác viên phụ trách công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng và đội ngũ quản trị các Website, diễn đàn, mạng xã hội của trường.
 • Tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng với các trường bạn.
 1. Tăng cường sự phối hợp giữa ngành Giáo dục với các cơ quan chức năng ở địa phương
 • Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Đảng ủy, Công an, Quân sự, Văn hóa, Đoàn thanh niên, phụ nữ, … ở địa phương trong công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng.
 • Thành lập, kiện toàn Tổ công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng học sinh trên môi trường, mạng trường đến các ban ngành có liên quan của phường.
IV.KINH PHÍ
 1. Nguồn chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục, đào tạo hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước.
 2. Nguồn thu, chi thường xuyên của trường học.
 3. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
V.TÔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, đặc điểm tình hình cụ thể tại địa phương.
 • Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương, chính sách mới của ngành Giáo dục và địa phương liên quan đến học sinh; Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng Internet, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet.
 • Hoàn thiện các Website của đơn vị, diễn đàn trên mạng Internet dành cho học
sinh.
 • Xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đôi với học sinh trên môi trường mạng.
 • Phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương trong công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đôi với học sinh trên môi trường mạng.
 • Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
 
Trên đây là kế hoạch triển khai đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025” của  trường tiểu học Thạch Linh.
 

Nơi nhận:
- PGD
- Tổ trưởng CM;
- Đội TNTPHCM, HĐT, BCHCĐ;
- Website trường;
- Lưu: VT.
P. HIỆU TRƯỞNG
 
 
                              Trần Thị Minh Hải

Tác giả bài viết: Trần Thị Minh Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

TÀI NGUYÊN - LỊCH CT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 47

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2158

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 68808